Målgruppe

Sirius modtager borgere fra 17-85 år efter Servicelovens §§ 107 og 108 samt § 66 stk. 1, nr. 6 (17 årige) og § 85 støtte i eget hjem.

Vi modtager borgere som er mentalt retarderede, med udviklingsforstyrrelser eller med andre kognitive vanskeligheder herunder hjerneskade. Vi har meget erfaring med at arbejde med problemskabende adfærd; som udad reagerende, selvskadende, selvstimulerende, seksuelt krænkende adfærd eller forskellige tvangshandlinger.

Små bo enheder eller enkeltmandsprojekter

Sirius henvender sig til beboere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Det er ofte borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats.

Vores borgere kommer ofte fra et eller flere botilbud hvor de ikke har kunne trives. Det er borgere der har behov for særligt tilpassede fysiske rammer og et fast team af medarbejdere omkring sig.

Misbrug og psykiatri

Selvom Sirius ikke er et decideret misbrugs-tilbud, er både alkohol og stofmisbrug almindelige problematikker i målgruppen. I disse tilfælde har vi en samarbejdsaftale med misbrugsbehandler.  

Psykiatrisk behandling
I tilfælde hvor der er behov for psykiatrisk behandling, udredning og medicinering har vi en samarbejdsaftale med et psykiatrisk hospital.

Domfældte udviklingshæmmede

Vi er godkendt til at modtage domfældte udviklingshæmmede personer. Vi modtager personer med domstype 2-5 som er dømt til anbringelse i social boform samt personer der har en tilsynsdom. Vi er vant til at arbejde med reglerne omkring udgangsbekendtgørelsen, samt stå for udfærdigelse af beskrivelse/underretning til kommune/statsadvoka, samt brug af bistandsværge.

Seksualitet på godt og ondt

På Sirius tager vi beboernes seksualitet alvorligt. Seksualitet kan være et vigtigt tema at arbejde med for at beboeren kan opleve god livskvalitet. Der kan også være problemer forbundet med beboernes seksualitet. Vi har erfaring i at arbejde med seksuelt krænkende og seksualiserende adfærd. I tilfælde hvor vi ikke selv kan finde en løsning, har vi en samarbejdsaftale med en seksualvejleder som har særlig viden om udviklingshæmmede og mentalt retarderede.